Aanmelding, tarieven...


Aanmelding

Via de website, de mail of telefonisch maak je een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Tijdens het eerste gesprek bekijk je of het klikt met de behandelaar.
Zelfs al wordt de behandelaar nog zo enthousiast aanbevolen, kan het zijn dat de match voor jou niet goed voelt.PSYCHOTHERAPIE
Graag verwijs ik je dan verder.


Vergoeding door ziektekostenverzekeraar

De geestelijke gezondheidszorg is verdeeld in generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Hier in de praktijk zijn beide soorten behandeling mogelijk.
De behandeling in onze praktijk wordt vergoed door bijna alle zorgverzekeraars. Voorwaarde is dat je een verwijzing van je huisarts hebt. Het wettelijke eigen risico bedraagt in 2019 385 €. Eigen risico betekent: dat je in 2019 de eerste 385 voor medische specialistische zorg - hieronder vallen bij voorbeeld specialisten in het ziekenhuis, maar dus ook psychotherapie- zelf moet betalen.

Particulier - Behandeltarieven Overig (zorg) product

Wanneer je liever zelf je behandeling wilt betalen, of wanneer de vergoeding niet meer geldt omdat het om de diagnose 'aanpassingsstoornis', 'relatieproblemen' of ' andere aandoeningen die reden voor zorg kunnen zijn' de zogenaamde V-codes, kies je voor particulier = Overig (zorg) product (OZP). De kosten voor deze behandelingen komen voor uw eigen rekening.
Het tarief per sessie voor niet vergoede behandelingen is door de NZA vastgesteld en bedraagt per 1-1-2019: 
€ 105,25 per sessie.

Tarief No Show
Voor afspraken die niet uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van behandeling worden geannuleerd geldt in 2019 een no-show tarief van € 105,25.

Verzekerd in Duitsland

Als je in Duitsland ziekekostenverzekerd bent, maar in Nederland studeert en/of woont, wordt je behandeling in mijn praktijk volledig vergoed. Ik informeer je graag over de proocedure hieromtrent.
Duur sessie

Eén sessie duurt – tenzij anders afgesproken – 45 minuten.

1np

Mijn samenwerking met 1np heb ik per 31-12-2018 gestopt, mocht u nog andere informatie tegenkomen dan is deze verouderd.

Wachttijd

Op dit moment is de wachtlijst voor aanmelding helaas gesloten. (Laatste actualisatie: 19-02-2019)

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met onze praktijk, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Eerste gesprek

In een eerste gesprek zal je worden gevraagd naar je klachten, wensen en verwachtingen van de therapie.
De behandelaar zal kijken of je met je hulpvraag en wensen het beste geholpen kunt worden in een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk.
Soms blijkt dat iemand beter geholpen kan worden met een andere behandeling of bij een instelling.
In dat geval zullen wij dat met jou overleggen.

Hoe ziet de behandeling er verder uit:

Mochten jij en de behandelaar met elkaar door willen gaan, dan maak je één of twee afspraken voor een intakegesprek,
waarin naar je levensgeschiedenis, het ontstaan van je klachten en de mensen in je leven zal worden gevraagd.
In een adviesgesprek zal de behandelaar een diagnose uitbrengen, een voorstel voor behandeling doen en dat met jou samen bespreken en evt. wijzigingen aanbrengen.


ROM
is een afkorting van Routine Outcome Monitoring en bestaat uit een aantal vragenlijsten. U kunt hier vrijwillig aan deelnemen, het is niet verplicht. De afname en bespreking van de ingevulde vragenlijsten helpen om de bepalen hoe effectief je behandeling is, of je tevreden bent over het therapeutisch contact, het verloop van de psychotherapie en of je symptomen afnemen of verdwijnen. Ook wordt de klanttevredenheid gemeten mede hierop gerichte vragenlijsten, zoals de CQI. Over het jaar 2016 was de gemiddelde eindscore van de klanttevredenheid 3,85 (op een schaal van 4). Er wordt gewerkt aan een link waarbij direct de actuele waarde van de gemiddelde klanttevredenheid wordt getoond.

Wat kan ik je bieden?

Flexibilieit

Als je bij mij voor een behandeling komt, krijg je geen standaard behandeling.
Iedereen is anders en hierop in gaan is mijn werk en houd mij scherp.
Als je hier in behandeling bent, duurt dat tussen minimaal 3 a 4 gesprekken tot maximaal ongeveeréén jaar.

Ervaring

Een kleine twintig jaar zit ik momenteel al in het vak.
Via terugkoppeling van mijn cliënten en ook van collegae hoor ik dat ik een scherp analytisch vermogen heb en empathisch in de omgang ben.

Ruime bandbreedte
Door mijn werkervaring met individuele therapie, relatiegesprekken, gezinstherapieën en groepsbehandelingen
binnen uiteenlopende settings in de GGZ, het forensische circuit en de jeugdzorg ben ik van vele markten thuis.

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met u huisarts en buiten praktijkuren met de huisartsenpost.


Informatie
Privacystatement Sandra Brugger
Sandra Brugger, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09214889, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Sandra Brugger met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1.
Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Sandra Brugger persoonsgegevens verwerkt:
 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Sandra Brugger;
 3. bezoekers van de website van Sandra Brugger;
 4. alle overige personen die met Sandra Brugger contact opnemen of van wie Sandra Brugger persoonsgegevens verwerkt.
2.        Verwerking van persoonsgegevens
Sandra Brugger verwerkt persoonsgegevens die:
 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3.  tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Sandra Brugger zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt; 
 4. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand van Sandra Brugger zijn vastgelegd. De buitenzijde van de praktijk, in het foyer, de pantry en in het trappenhuis worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk.
 5. door video-opnames tijdens sessies, welke uitsluitend opleidingsdoeleinden dienen.
    

3.         Doeleinden verwerking
Sandra Brugger verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychotherapiebrugger.nl; 
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens

4.        Rechtsgrond
Sandra Brugger verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst

5.       Verwerkers
Sandra Brugger kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Sandra Brugger persoonsgegevens verwerken. Sandra Brugger sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.  

6.       Persoonsgegevens delen met derden
Sandra Brugger deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Sandra Brugger deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7.       Doorgifte buiten de EER
Sandra Brugger geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Sandra Brugger ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).  

8.      Bewaren van gegevens
Sandra Brugger bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Sandra Brugger hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9.     Wijzigingen privacystatement
Sandra Brugger kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Sandra Brugger gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10.    Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Sandra Brugger te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Sandra Brugger door een e-mailbericht te sturen naar Sandra Brugger.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Sandra Brugger persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Sandra Brugger door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapiebrugger.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De hier volgende informatie kunt u openen of downloaden en uitprinten als pdf-bestand.

-
Cliëntenfolder

- Anamnesevragenlijst

- Kwaliteitsstatuuut
Webbureau Pascalschardijn.nl